Ένταξη σε Εθνικά & Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα

A. Κέντρο Διημέρευσης και Ημερησίας Φροντίδας

Το 2018 η Εστία Άγιος Νικόλαος υλοποίησε το έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙ» με κωδικό ΟΠΣ 5007953 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020». Το 2021 συνέχισε με επιτυχία τη λειτουργία του ΚΔΗΦ η δομή μας αφού εντάχθηκε στην πράξη με τίτλο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ”ΕΣΤΙΑ” ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙ» με Κωδικό ΟΠΣ 6002252 και ένταξη στο Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027» για άλλα δύο έτη, ενώ το Σεπτέμβριο του 2023 η χρηματοδότηση από το συγκεκριμένο πρόγραμμα πήρε παράταση έως το τέλος του 2025.

Αποτελεί μια πολύ σημαντική παρέμβαση στην εξελικτική πορεία των ατόμων με νοητικές –αναπτυξιακές αναπηρίες η υλοποίησή του προγράμματος αυτού καθώς τo Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας στοχεύει στην εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες και σε δεξιότητες καθημερινής ζωής, με ιδιαίτερη αναφορά σε εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας, στην υποστηριζόμενη λήψη απόφασης και σε προγράμματα σεξουαλικής αγωγής και υγείας, καθώς και στην προετοιμασία για την αυτόνομη ή υποστηριζόμενη διαβίωση. Προωθεί στην απασχόληση και εργασιακή ένταξη, με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων και εργαλείων αλλά και ασκεί μεθοδικά υποστηρικτικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

Επιπρόσθετα βασικό σκοπό του αποτελεί η προαγωγή του πνεύματος με ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες. Ακόμη ενδυναμώνει με προγράμματα εκπαίδευσης, υποστήριξης και συμβουλευτικής τις οικογένειες αλλά και τους φροντιστές. Οργανώνει και προωθεί προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης της κοινότητας για θέματα που αφορούν την αναπηρία, την καταπολέμηση σχετικών προκαταλήψεων και την υιοθέτηση σύγχρονων αντιλήψεων για αυτήν αλλά και προγράμματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης για το προσωπικό και τους εθελοντές.

B. Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

Το 2021 η Εστία Άγιος Νικόλαος εντάχθηκε και υλοποίησε το έργο: «Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση: κτίριο 1 “ΖΩΗ” και κτίριο 2 “ΕΙΡΗΝΗ”» με Κωδικό ΟΠΣ 5085295 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

Η Υποστηριζόμενη Διαβίωση ενισχύει το θεμελιώδες δικαίωμα για ανεξάρτητη διαβίωση κάθε ατόμου με νοητικές-αναπτυξιακές αναπηρίες, μέσω αφενός της παροχής φροντίδας και υποστήριξης, με σεβασμό στα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια, τις ανάγκες και τις επιθυμίες του και αφετέρου της διατήρησης και ανάπτυξης στο μέγιστο βαθμό των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του, προκειμένου να διαβιεί με ασφάλεια, όσο το δυνατό πιο αυτόνομα και ενεργά στο κοινωνικό περιβάλλον, με στόχο τη κοινωνική του ένταξη συμπεριλαμβανόμενης της δυνατότητας πρόσβασης στην εκπαίδευση και την εργασία.

Η Υποστηριζόμενη Διαβίωση στοχεύει και συντελεί αποφασιστικά στην αποϊδρυματοποίηση των ατόμων με αναπηρία που φιλοξενούνται σε μονάδες κλειστής φροντίδας, καθώς και στην απόκτηση καλύτερης ποιότητας ζωής με περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερο έλεγχο των επιλογών τους από τα ίδια.

Γ. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Η Εστία Άγιος Νικόλαος εντάχθηκε στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Μέτρο 19.2 LEADER/CLLD- ΟΔΤ «Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε.» και συγκεκριμένα στην πράξη με τίτλο «Αναβάθμιση-Επισκευή Κτηριακών Υποδομών Εστίας Αγίου Νικολάου Γαλαξιδίου και Δαπάνες Ενημέρωσης» και κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α :0011460244 με βασικό στόχο πράξης την αναβάθμιση των υποδομών-υποστηρικτικών υπηρεσιών, και συγκεκριμένα τη βελτίωση των κοινωνικών εξυπηρετήσεων και την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων. Με την χρηματοδότηση αυτή πραγματοποιήθηκε η ανακαίνιση κτιρίων και εγκαταστάσεων της δομής, εργασίες απαραίτητες για την ποιοτική αναβάθμιση των υποδομών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών.