ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η βιωσιμότητα της ΕΣΤΙΑΣ βασίζεται σε δύο συμπληρωματικές οντότητες:

  • Η «καρδιά» -η ίδια η κοινότητα – παίρνει τις αποφάσεις για την καθημερινή της ζωή με μεγάλη ανεξαρτησία.
  • Η στρατηγική κατεύθυνση και εποπτεία της διασφαλίζονται από το υψηλό επίπεδο διακυβέρνησής της σύμφωνα με την ελληνική και τη γερμανική νομοθεσία.

Ο συνδυασμός αυτός συνέβαλε στην εμπιστοσύνη και την ευημερία όλων των μελών του, με και χωρίς αναπηρία, και τα βοήθησε να «ριζώσουν» και να επενδύσουν στην ανάπτυξη και τη σταθερότητά του.

Οι περισσότερες αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή στην κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής νέων μελών με και χωρίς αναπηρίες, των προγραμμάτων και των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς και των ατομικών και συλλογικών δραστηριοτήτων συζητούνται και συμφωνούνται εντός της κοινότητας. Αυτό γίνεται κυρίως στην εβδομαδιαία συνάντηση των φροντιστών και στην εβδομαδιαία συνάντηση συντονισμού με τους εθελοντές.

Οι κάτοικοι με αναπηρία συμμετέχουν στις αποφάσεις που τους επηρεάζουν, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου εργασίας, της συμμετοχής σε εκδρομές και δραστηριότητες, της αγοράς προσωπικών αντικειμένων και της γνωμοδότησης στο μενού του σπιτιού τους.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ & ΕΛΕΓΧΟΙ

Το Ίδρυμα, που εδρεύει στη Γερμανία και υπόκειται στο γερμανικό δίκαιο, διοικείται και εκπροσωπείται νόμιμα από μονομελές Διοικητικό Συμβούλιο (γνωστό και ως Πρόεδρος του Ιδρύματος). Τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνουν τον καθορισμό στρατηγικής, τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και εσόδων και τον διορισμό βασικών υπαλλήλων. Η θέση του Προέδρου δεν αμείβεται.

Από το 2011, Πρόεδρος είναι η κα Giovanna Καμπούρη Μοννά, αντικαθιστώντας τον Ιδρυτή κ. Kurt Eisenmeier.

Η λογοδοσία του Προέδρου διασφαλίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο, το οποίο ασκεί επίσης σημαντικό συμβουλευτικό ρόλο. Το Εποπτικό Συμβούλιο μπορεί να αποτελείται από 6 έως 15 μέλη, τα οποία εκλέγονται για 3ετή ανανεώσιμη θητεία. Επί του παρόντος, υπάρχουν 11 μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου, όλα εργαζόμενα αφιλοκερδώς.

Στην Ελλάδα, το Ίδρυμα διευθύνεται από τοπική 5μελή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία που διέπει τα παραρτήματα αλλοδαπών ιδρυμάτων, είναι υπεύθυνη για όλες τις πτυχές της ομαλής και σύννομης λειτουργίας της ΕΣΤΙΑΣ στην Ελλάδα. Η Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής, κα Olafia Palmarsdottir, είναι η νόμιμη εκπρόσωπος έναντι των ελληνικών αρχών.

Εκτός από τη διοικητική και εποπτική δομή, επιπλέον, η ΕΣΤΙΑ έχει θεσπίσει και άλλες μορφές ελέγχου που ενισχύουν περαιτέρω την οικονομική της διαφάνεια και την εφαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών της.

  • Η ΕΣΤΙΑ ελέγχεται ετησίως από τους ορκωτούς λογιστές Ernst & Young Ελλάς. Δείτε τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2022
  • Το 2018, η ΕΣΤΙΑ έλαβε την πιστοποίηση ISO 9001 για τις εσωτερικές της διαδικασίες και έκτοτε ανανεώνεται ετησίως μετά από επιθεώρηση από τους Lloyd’s.