ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η «ΕΣΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» λειτουργώντας ως δικαιούχος της εγκεκριμένης πράξης «Επιχορήγηση έργου ΣΥΔ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ : κτίριο 1 ΖΩΗ και κτίριο 2 ΕΙΡΗΝΗ» με κωδικό ΟΠΣ 6002252 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2021-2027» με την απόφαση 1394-23/05/2024

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Άτομα με Αναπηρία

(στο εξής καλούμενοι «ωφελούμενοι», Γονείς , Κηδεμόνες και Δικαστικούς Συμπαραστάτες)

 

Να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή υπηρεσιών διημέρευσης χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση δύο (2) ωφελούμενων έως και τη λήξη του προγράμματος στις 31/12/2025 στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με αναπηρίες , της ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ που λειτουργεί στη Θέση Κεραμού στο Γαλαξίδι.