ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ)

«Συνέχιση ΣΥΔ ΑΜΝΥ: κτίριο 1 “ΖΩΗ” και κτίριο 2 “ΕΙΡΗΝΗ”» με Κωδικό ΟΠΣ 6002251 στο Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027»